Palokunnan säännöt

Pantentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt 17.10.2019 palokunnan voimassa olevat säännöt.


Asolan Vapaaehtoinen Palokunta ry:n säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Asolan Vapaaehtoinen Palokunta ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan kotipaikka on Vantaa.

Palokunta voi kuulua jäsenenä alueen pelastusliittoon sekä muihin alalla toimiviin paikallisiin tai alueellisiin yhdistyksiin.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Palokunnan tarkoituksena on pelastustoimen edistäminen ja kehittäminen sekä pelastusavun antaminen normaali- ja poikkeusoloissa. Palokunta kokoaa jäsenikseen henkilöitä, jotka ovat vapaaehtoisesti sekä järjestäytyneesti kiinnostuneet edistämään yhteiskunnan turvallisuutta ja turvaamaan kansalaisia onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta.

Palokunnan tarkoituksena on lisäksi kehittää jäseniään ja pyrkiä kasvattamaan heistä vastuullisia ja yhteistyökykyisiä yksilöitä pelastustoimen arvojen mukaisesti.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi palokunta:

a) solmii alueen pelastustoimen kanssa palokuntasopimuksen, jotta palokunnasta tulisi osa alueen pelastustoimen järjestelmää;
b) tekee tarvittaessa muita pelastusalaa koskevia ja muita toiminnan ylläpitämisen edellyttämiä sopimuksia;
c) toimii yhteistyössä alan viranomaisten ja muiden alan henkilöiden ja yhteisöjen kanssa;
d) ylläpitää hälytysosastoa sekä tarvittaessa toimintansa ylläpitämiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi muita osastoja;
e) tekee esityksiä alan kehittämiseksi;
f) edistää kansalaisten kiinnostusta vapaaehtoistyöhön sekä omaehtoiseen toimintaan ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojelemiseksi;
g) opastaa ja neuvoo kansalaisia estämään vaaratilanteiden syntymistä sekä vähentämään vahinkoja onnettomuus- ja tuhotilanteissa;
h) antaa jäsenilleen suunnitelmallista tietopuolista ja käytännöllistä pelastusalan opetusta ja harjoitusta;
i) tarjoaa jäsenilleen monipuolista ja laadukasta toimintaa sekä mahdollisuudet rehdille yhdessäololle;
j) hankkii toimintaansa tarvittavaa hyvää ja asianmukaista kalustoa;
k) toimii aktiivisesti säilyttääkseen vapaaehtoisen palokuntatyön aatteelliset perinteet;
l) toimii muillakin vastaavilla tavoilla pelastustoiminnan edistämiseksi;

4. Jäsenyys

Palokunnan jäsenet ovat:
a) toimivia jäseniä
b) kannattavia jäseniä ja
c) kunniajäseniä

Kunniapuheenjohtajaksi, kunniapäälliköksi ja kunniajäseneksi voi palokunnan kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt palokunnan toimintaa.
Toimivan jäsenen ottaa palokuntaan hallitus. Uusi jäsen merkitään jäsenrekisteriin täydellisine nimineen, henkilö- ja koulutustietoineen sekä liittymispäivämäärineen. Toimivaksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös alle 18-vuotias nuori huoltajan tai holhoojan suostumuksella. Toimiva jäsen on palokunnan jonkin rekisteröimättömän osaston jäsen.

Hallitus hyväksyy osastonjohtajan esityksestä jäsenen, joka sitoutuu toimimaan palokunnan sääntöjen ja osaston johtosääntöjen mukaisesti sekä allekirjoittamaan sitoutumislomakkeen.

Kannattavan jäsenen, joka myös voi olla oikeuskelpoinen yhteisö, hyväksyy hallitus palokuntaan rahastonhoitajan ilmoituksesta. Heidät luetellaan lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä. Kannattavaa jäsentä ei liitetä palokunnan osastoihin.

Jäsenen on oltava puhdasmaineinen.

5. Rangaistusmenettelyt ja jäsenen erottaminen

Hallitus voi antaa rangaistuksena palokunnan jäsenelle, joka on toiminut palokunnan sääntöjen, johtosääntöjen tai pelastustoimen arvojen vastaisesti joko suullisen huomautuksen, kirjallisen varoituksen tai määräaikaisen erottamisen palokunnan toiminnasta. Ennen rangaistusmenettelyä pitää jäsenelle antaa mahdollisuus tulla kuulluksi.

Hallitus voi erottaa toimivan jäsenen, joka ei täytä palokunnan jäsenilleen asettamia velvollisuuksia, toimii palokunnan sääntöjen tai osaston johtosäännön vastaisesti tai esiintyy palokunnan arvoa alentavasti. Jäsenen velvollisuudet ovat mainittu osastojen johtosäännöissä ja sitoumuslomakkeissa. Päätöksestä ilmoitetaan erotetulle kirjallisesti. Päätökseen tyytymätön voi vedota palokunnan kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle 14 vuorokauden kuluessa lainvoimaisesta päätöksestä.

Kannattavan jäsenen, joka muistutuksesta huolimatta laiminlyö säädetyn vuosimaksunsa suorittamisen, hallituksen päätöksellä erotetaan palokunnasta. Laiminlyönnistä tulee rahastonhoitajan ilmoittaa hallitukselle. Hallituksen on erotettava kannattava jäsen myös, mikäli hän toimii palokunnan etujen vastaisesti.

6. Jäsenmaksut ja muut tulot sekä omaisuus

Toimivalta jäseneltä ei peritä jäsenmaksua eikä hän ole oikeutettu vastaanottamaan palkkiota 2 ja 3 §:n mukaisesta toiminnastaan. Kunniapuheenjohtaja, -päällikkö ja -jäsenet eivät suorita jäsenmaksua. Kannattavat jäsenet suorittavat vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta säädetään 9 §:ssä.

7.

Palokunta voi järjestää asianmukaisella luvalla juhlia, arpajaisia ja varojen keräyksiä, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta toimintaansa varten. Palokunnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen.

8. Toimielimet

Palokunnalla on kokous, hallitus ja palokunnan päällikkö sekä muita palokunnan kokouksen tai hallituksen asettamia toimihenkilöitä ja -elimiä.

9. Kokoukset

Palokunta pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Palokunnan kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Näiden kokousten puheenjohtajaksi ja sihteeriksi on valittava mahdollisuuksien mukaan hallitukseen kuulumattomat henkilöt.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun palokunnan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka kun vähintään kymmenesosa (1/10) palokunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Palokunnan kokouksissa jokaisella täysi-ikäisellä toimivalla jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniapäälliköllä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Palokunnan kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan samalla tavalla ja samassa ajassa kuin palokunnan varsinaisesta kokouksesta.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
b) hyväksytään kokouksen työjärjestys;
c) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;
d) valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa;
e) käsitellään hallituksen laatima edellisen kalenterivuoden toimintakertomus;
f) käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus;
g) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
h) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tai muusta toimenpiteestä, johon toimintakertomus, tilinpäätös tai toiminnantarkastajan lausunto saattavat antaa aihetta;
i) palokunnan jäsenten esittämät kysymykset;
j) käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
b) hyväksytään kokouksen työjärjestys;
c) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;
d) valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa;
e) vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma;
f) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi;
g) valitaan seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
h) valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja;
i) asetetaan tarvittavat valiokunnat;
j) päätetään kannattavien jäsenten vuosimaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle;
k) palokunnan jäsenten esittämät kysymykset;
l) käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava palokunnan kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta palokunnan ilmoitustaululla sekä toimiville jäsenille sähköpostitse.
Asia, jonka palokunnan jäsen haluaa kokouksessa käsiteltäväksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle kevätkokouksen osalta helmikuun 10. päivään mennessä ja syyskokouksen osalta lokakuun 10. päivään mennessä.

11. Hallitus

Palokunnan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenten yhteenlasketusta määrästä vuosittain eroavat.

Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudestaan. Palokunnan päälliköllä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallitukseen ei voida valita kannattavaa jäsentä. Hallitukseen valittavan tulee olla täysi-ikäinen henkilö.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus antaa toimihenkilölle tarvittavat ohjeet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12. Hallituksen tehtävänä on:

a) hoitaa palokunnan asioita näiden sääntöjen ja palokunnan kokousten päätösten mukaan niin, että asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan;
b) huolehtia palokunnan toiminnan kehittämisestä;
c) valmistella ja esittää palokunnan kokouksille kuuluvat asiat;
d) kutsua koolle palokunnan kokoukset;
e) määritellä päällystön tehtävät ja huolehtia siitä, että pelastustoimintaan osallistuvalla päällystöllä on sisäministeriön asettamien kelpoisuusehtojen edellyttämä koulutus ja varustus;
f) vahvistaa toiminnan ja talouden järjestämiseksi tarpeelliset johtosäännöt ja muut pysyväismääräykset;
g) tehdä esityksiä ansiomerkeistä ja muista merkeistä sekä pitää jäsenille myönnetyistä ansio- ja harrastusmerkeistä kirjaa;
h) pitää luetteloa jäsenistä;
i) edustaa palokuntaa.

13. Palokunnan päällikkö

Palokunnan päällikön tehtävänä on johtaa palokunnan toimintaa hallituksen päätösten mukaisesti.

14. Palokunnan nimen kirjoittaminen

Palokunnan nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja palokunnan päällikkö yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

15. Tilit

Palokunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä palokunnan vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 10. maaliskuuta mennessä hallitukselle.

16. Äänestykset

Kun palokunnan kokouksessa on tehty kaksi tai useampi kannatettua ehdotusta, toimitetaan tarvittavat äänestykset avoimesti. Henkilövaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.

Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa. Palokunnan kokouksessa on jokaisella täysi-ikäisellä jäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, yksi ääni.

17. Toimihenkilöiden valitseminen

Palokunnan syyskokouksen yhteydessä valitaan seuraavat toimihenkilöt, joiden toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi:
a) palokunnan päällikkö;
b) palokunnan varapäälliköt;
c) koulutuspäällikkö;
d) osastojen johtajat;
e) muut tarvittavat toimihenkilöt.

18. Palokunnan jakaantuminen rekisteröimättömiin osastoihin

Palokunnan kokous voi hallituksen esityksestä päättää palokunnan jakaantumisesta rekisteröimättömiin osastoihin. Hallitus hyväksyy osastojen laatimat johtosäännöt sekä sitoutumislomakkeet.

Osastojen kokouksista säädetään johtosäännöissä. Näissä kokouksissa tehdyt päätökset on tiedotettava hallituksen sihteerille pöytäkirjan jäljennöksenä. Jotta kokouksissa tehdyt päätökset voisivat tulla voimaan, ne on alistettava asian laajuudesta riippuen joko palokunnan hallituksen tai palokunnan kokouksen hyväksyttäväksi. Sihteerille osaston on myös toimitettava kertomus edellisvuoden toiminnasta.

Osastojen johtajilla tai, heidän ollessa estyneitä, varajohtajilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mikäli he eivät ole hallituksen jäseniä.

19. Palokunnan sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tulee tehdä kahdessa peräkkäisessä palokunnan kokouksessa, joiden väliaika on vähintään 30 vuorokautta. Kummassakin kokouksessa tulee päätös tehdä kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Jälkimmäisessä kokouksessa on sääntömuutos hyväksyttävä muutoksitta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20. Palokunnan purkaminen

Päätös palokunnan purkamisesta on tehtävä palokunnan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava palokunnan purkamisesta. Purkaminen on vahvistettava aikaisintaan kolme kuukautta myöhemmin purkamista varten järjestettävässä kokouksessa yhtäläisellä määräenemmistöllä. Palokunnan purkamisesta on ilmoitettava alueen pelastustoimelle viikon kuluessa ensimmäisestä kokouksesta lukien. Tieto palokunnan purkamisesta on annettava alueen pelastustoimelle heti purkamispäätöksen vahvistamisen jälkeen.

Päätettäessä palokunnan purkamisesta toisen kerran, kokouksessa on samalla myös määrättävä miten palokunnan omaisuus käytetään pelastusalan tarkoituksiin. Palokunnan tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

21. Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.