Hälytysosaston johtosääntö

1. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

 • Palokunnan hälytysosaston tarkoitus on huolehtia sammutus- ja pelastustehtävien hoitamisesta palokunta- ja yhteistoimintasopimusten sekä muiden velvoitteiden mukaisesti.
 • Hälytysosasto voi erillisellä sopimuksella tai määräyksestä yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa tehdä muitakin kuin edellä mainituissa sopimuksissa mainittuja tehtäviä.
 • Tarkoituksiensa ja tehtäviensä toteuttamiseksi hälytysosaston tulee olla yhteistyössä palokunnan muiden osastojen kanssa erityisesti tukeakseen turvallisuusviestintätehtävien hoitamista.

2. HÄLYTYSOSASTON JÄSENYYS JA VAATIMUKSET

 • Toimivan jäsenen hälytysosastoon ottaa palokunnan päällikkö keskusteltuaan koulutuspäällikön kanssa riittävän
  perehdytyksen kartoittamiseksi. Nimityksen hyväksyy palokunnan hallitus. Hälytysosastoon kuuluva jäsen voi samanaikaisesti olla palokunnassa myös jonkin muun osaston jäsen.
 • Ennen jäseneksi hyväksymistä tulee olla suoritettuna sammutustyökurssi tai pelastustoiminnan peruskurssi sekä koeaika.
 • Aikaisemmin palokunnan jäsenenä ollut tai muuten pelastusalalla tunnettu henkilö voidaan ottaa hälytysosaston jäseneksi riittävän perehdytyskoulutusjakson jälkeen, jonka määrittelee palokunnan päällikkö yhdessä koulutuspäällikön kanssa.
 • Jokaisen hälytysosaston jäsenen pitää olla terve, henkiseltä ja fyysiseltä toimintakyvyltään pelastustoimintaan sopiva henkilö.
 • Hälytysosaston jäsen on hälytyskelpoisuuden saavutettuaan velvollinen osallistumaan hälytystehtäviin aktiivisesti, tavoitteena 30% palokunnan vuosittaisesta hälytysmäärästä.
 • Jokainen ryhmänjohtajana (yksikönjohtajana) toimiva henkilö allekirjoittaa erillisen sitoumuslomakkeen toiminnastaan palokunnassa. Lomakkeessa on eritelty mihin asioihin ryhmänjohtaja sitoutuu ja vastaavasti mihin palokunta sitoutuu.
 • Jokainen miehistön jäsenenä toimiva henkilö allekirjoittaa erillisen sitoumuslomakkeen toiminnastaan palokunnassa. Lomakkeessa on eritelty mihin asioihin miehistön jäsen sitoutuu ja vastaavasti mihin palokunta sitoutuu.
2.2 Koulutusvaatimukset

Sammutusmiesharjoittelija

 • Palokunnan ohjauksessa tapahtuvan perehdytysosuuden suorittaminen.
 • Koulutukseen voidaan ottaa vähintään 17 vuotta täyttänyt terve, henkiseltä ja fyysiseltä toimintakyvyltään sopiva henkilö.
Nuorempi sammutusmies
 • 18 vuoden ikä ja pelastustoiminnan peruskurssin tai vastaavan hyväksytty suorittaminen.

Sammutusmies / Savusukeltaja

 • 18 vuoden ikä ja pelastustoiminnan peruskurssin tai vastaavan sekä savusukelluskurssin hyväksytty suorittaminen.
 • Savusukeltajalla lisäksi vuosittaiset FireFit-järjestelmän mukaiset kuntotestit arvolla 3.0.

Vanhempi sammutusmies

 • Pelastustoiminnan peruskurssin tai vastaavan, savusukelluskurssin, palokuntien ensiapukurssin, pelastustyökurssin hyväksytty suorittaminen sekä lisäksi yhden seuraavista kursseista hyväksytty suorittaminen: pintapelastus-, vaarallisten aineiden torjunta-, öljyvahinkojen torjunta-, ensivaste- tai palokuntien turvallisuusviestintäkurssi.

Ryhmänjohtaja (Yksikönjohtaja)

 • Yksikönjohtajakurssi, ryhmänjohtajakurssi tai pelastusalan ammattitutkinto hyväksytysti suoritettuna.
 • Yksikönjohtajakurssille hakeutumiselle edellytyksenä on vähintään vanhemman sammutusmiehelle vaadittava koulutus.

Palokunnan varapäällikkö ja koulutuspäällikkö

 • Yksikönjohtajakurssi, ryhmänjohtajakurssi tai pelastusalan ammattitutkinto hyväksytysti suoritettuna tai valittavan henkilön on haettava seuraavalle mahdolliselle kurssille pätevyyden saavuttaakseen.

Palokunnan päällikkö

 • Hyväksytysti suoritettu sopimuspalokunnan päällikkökurssi tai valittavan henkilön on haettava seuraavalle mahdolliselle kurssille pätevyyden saavuttaakseen.
 • Hälytysosastoon voi kuulua 17–65-vuotiaat henkilöt, jotka täyttävät koulutus- ja terveys- sekä fyysisen toimintakyvyn vaatimukset. 17 vuotta täyttäneet nuoret voivat osallistua huoltajan suostumuksella hälytysosaston viikkoharjoituksiin sekä kilpailu yms. muihin toimintoihin, mutta ei kuitenkaan hälytystehtäviin.
 • Toimintakyky määritellään kulloisen pelastuslaitoksen voimassa olevan ohjeen mukaisesti.
 • Osaston jäsenen tulee suorittaa FireFit-järjestelmän mukaiset lihaskuntotestit vuosittain omalla paloasemalla vähintään kuntoluokassa 2.0 ja pyrkii nostamaan sitä niin, että saavuttaa savusukelluksen kuntorajan 3.0.
 • Hälytysosaston jäsenen terveydentilan tulee olla työn vaatimuksiin nähden riittävä. Jäsenen tulee pystyä suoriutumaan tehtävistään vaarantamatta omaa tai muiden terveydentilaa tai turvallisuutta. Terveydentilaeste pelastustoiminnalle voi olla tilapäinen tai pysyvä.
 • Hälytysosaston jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa palokunnan päällikölle terveyteensä liittyvistä asioista, jos ne heikentävät kykyä suorittaa harjoitus- ja hälytystoimintaa.
 • Päihteiden vaikutuksen alaisena jäsen ei voi osallistua palokunnan hälytysosaston toimintoihin.
 • Sairauslomalla oleva henkilö ei voi osallistua hälytyksiin.
 • Sairauslomalla oleva henkilö voi osallistua hälytysosaston harjoituksiin vain oppituntien ja tutustumiskäyntien osalta, mikäli siitä ei ole itselle eikä muille jäsenille haittaa. Tarttuvan sairauden ollessa kyseessä ei harjoituksiin saa osallistua.

3. HARJOITUSVELVOITE

 • Hälytysosaston jäsenen tulee osallistua viikkoharjoituksiin vähintään 15 kertaa vuodessa. Suositus on kuitenkin 25–40 viikkoharjoituskertaa vuodessa.
 • Harjoituskertoihin lasketaan käytännön harjoitukset, oppitunnit (teoriakoulutus) ja pelastuslaitoksen järjestämät harjoitukset. Kalustonhuoltoa, tutustumiskäyntejä tai turvallisuusviestintätapahtumia ei lasketa harjoituskerraksi. Harjoituksen osallistumiseksi katsotaan myös vain, jos harjoituksen vetäjä niin päättää. Pelkkä läsnäolo harjoitusiltana ei ole osallistumista harjoitukseen.
 • Mikäli osaston jäsen ei ole saanut vuoden aikana täyteen 15 harjoituskertaa, on hänen jätettävä asiasta selvitys palokunnan päällystölle. Elämäntilanteen (esim. opiskelun, asevelvollisuuden, raskauden, sairauden), työn, matkustelun tai muun erityisen syyn vuoksi voi päällystö hyväksyä vähemmän kuin 15 harjoituskertaa. Päällystö käsittelee asian tapauskohtaisesti ja esittää tarvittaessa toimenpide-ehdotuksen hallitukselle.
 • Arvioinnin henkilön kelpoisuudesta alle 15 harjoituskertaa vuodessa olevalla jäsenellä tekevät palokunnan päällikkö ja
  koulutuspäällikkö yhdessä. Tarvittaessa arviointi voidaan toteuttaa koulutuspäällikön laatimalla näyttökokeella.
 • Palokunnan päällikön, 1. varapäällikön, 2. varapäällikön, koulutuspäällikön sekä nimettyjen ryhmänjohtajien (yksikönjohtajien) velvollisuutena on toimia viikkoharjoitusten vetäjinä vähintään viidessä viikkoharjoituksessa vuodessa.

4. HÄLYTYSKELPOISUUS

 • Palokunnan hallitus hyväksyy hälytyskelpoiset jäsenet palokunnan päällikön ja koulutuspäällikön esityksestä.

5. VAITIOLOVELVOITE

 • Kaikki hälytysosaston jäsenet ovat vaitiolovelvollisia palokunnan hälytystehtäviin liittyvistä asioista.

6. HÄLYTYSOSASTON JÄSENYYDEN LAKKAAMINEN

6.1 Hälytysosaston jäsenyyden lakkaaminen

 • Jäsen ei täytä hälytysosaston jäsenyysvaatimuksia iän, terveydentilan, fyysisen toimintakyvyn tai sitoumuslomakkeen noudattamatta jättämisen vuoksi.
 • Jäämällä pois kaikista osaston viikkoharjoituksista 3 kuukauden aikana hyväksyttävää syytä ilmoittamatta.
 • Jäsenen ollessa koeajalla voidaan jäsenyys purkaa ilman erillistä syytä päällikön tai koeajalla olevan jäsenen toimesta.
 • Palokunnan hallitus voi palokunnan päällikön esityksestä erottaa hälytysosaston jäsenen määräajaksi palokunnan säännöissä mainitun tai muun perustellun syyn johdosta.
 • Hälytysosaston jäsenyydestä eroaminen tapahtuu toimittamalla kirjallinen eroilmoitus palokunnan päällikölle tai hallituksen puheenjohtajalle.
 • Hälytysosaston jäsenyydestä muun syyn vuoksi voidaan erottaa henkilö kokonaan tai määräajaksi epäasiallisen käytöksen vuoksi, jota voi olla mm.

Palokuntatoimintaan liittyvä:

 • mielipiteiden ohittaminen ja huomioimattomuus
 • käskyjen noudattamatta jättäminen
 • tiedonvälityksen ulkopuolelle jättäminen
 • eriarvoinen kohtelu esim. koulutukseen pääsyssä

Henkilöön liittyvä:

 • loukkaavien kommenttien esittäminen
 • sosiaalinen eristäminen: ei puhuta, ei kuunnella, kohdellaan kuin ilmaa
 • perättömien juttujen levittäminen
 • pilkkaaminen ja naurunalaiseksi saattaminen
 • aiheeton arvostelu ja väärien syytösten esittäminen
 • aiheeton virheistä muistuttaminen

7. HÄLYTYSOSASTON JOHTOSUHTEET

 • Hälytysosaston johtoon kuuluvat palokunnan päällikkö, palokunnan varapäälliköt, palokunnan koulutuspäällikkö ja tehtävään nimetyt yksikönjohtajat.
 • Hälytysosaston toimintaa ohjaa ja valvoo pelastuslaitoksen kyseiseen tehtävään määrätty henkilö.
 • Hälytystilanteessa palokunnan henkilöstö ja kalusto muodostavat yhden pelastusyksikön vahvennuksineen. Pelastusyksikköä johtaa lähtökohtaisesti ensimmäisenä asemapaikalle tullut yksikönjohtajan pätevyyden omaava henkilö. Johtaja voidaan myös sopia. Ellei kyseisen pätevyyden omaavaa henkilöä ole saatavilla, johtaa yksikköä koulutukseltaan ja taidoiltaan pätevin henkilö. Mikäli onnettomuuspaikalle saapuu myöhemmin yksikönjohtajapätevyyden omaava henkilö, siirtyy johtovastuu automaattisesti hänelle ilmoittamalla siitä tehtävälle osallistuville henkilöille.
 • Operatiivinen yksikönjohtaja vastaa hälytyksen jälkeisestä kaluston ja henkilöstön huollosta, sekä tapahtuman kirjaamisesta kulloinkin käytössä olevaan henkilöstöseurantajärjestelmään ja tarvittavasta muusta raportoinnista esim. Prontoon.

8. HÄLYTYSOSASTON TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

8.1 Palokunnan päällikön tehtävät
 • Johtaa hälytysosaston toimintaa ja huolehtii osaltaan sen toimintavalmiudesta.
 • Valmistella yhdessä palokunnan puheenjohtajan ja sihteerin kanssa ehdotus toimintasuunnitelmaksi seuraavalle toimintavuodelle.
 • Valvoa, että koulutuspäällikkö tekee puolivuosittain viikkoharjoitusohjelmat.
 • Valvoa, että koulutuspäällikkö hoitaa hälytysosaston jäsenten ulkoiseen koulutukseen ilmoittautumisen sekä henkilöstön koulutussuunnitelman tekemisen.
 • Tekee ehdotuksen yhdessä muun päällystön sekä asianomaisen kalustomestarin kanssa hälytysosaston kalusto- ja varustehankinnoista.
 • Suunnittelee hälytysosaston päivystys- ja varallaolojärjestelyt tarpeen niin vaatiessa.
 • Määrää tarvittaessa tehtävät hälytysosaston muulle päällystölle ja yksikönjohtajille.
 • Vastaa hälytysosaston vuosittaisesta rahankäytöstä.
 • Raportoi puolivuosittain osaston toimivat jäsenet hallitukselle
 • Avustaa palokunnan päällikköä tehtävissään.
 • Toimii tarvittaessa palokunnan päällikön sijaisena.
 • Suorittaa palokunnan päällikön hänelle määräämät tehtävät.
 • Valvoo sisäisen koulutuksen seurantaa.
 • Toimii koulutuspäällikön varahenkilönä.
8.3 Palokunnan 2. varapäällikön tehtävät
 • Avustaa palokunnan päällikköä tehtävissään.
 • Toimii tarvittaessa palokunnan päällikön sijaisena.
 • Suorittaa palokunnan päällikön hänelle määräämät tehtävät.
 • Valvoo palokunnan kalustoon liittyviä asioita.
 • Valvoo palokunnan kiinteistöön liittyviä asioita.
8.4 Palokunnan koulutuspäällikön tehtävät
 • Suunnittelee viikkoharjoitusohjelmat puolivuosittain.
 • Vastaa palokunnan sisäisen koulutuksen järjestelyistä.
 • Ilmoittaa hälytysosaston jäsenet ulkoiseen koulutukseen.
 • Valvoo viikkoharjoitusten toteutumista ja laatua.
 • Suunnittelee oman vastuualueensa budjetin seuraavalle vuodelle lokakuun aikana.
 • Vastaa palokunnan ajoneuvokaluston kunnosta pelastuslaitoksen korjaamon ja muiden
  teknisten toimistojen kanssa silloin kun ne liittyvät ajoneuvoihin.
 • Toimii yhteistyössä pelastuslaitoksen kalustonhoitajan kanssa.
 • Suorittaa tarpeelliset hankinnat niiltä osin, kun ne koskevat palokunnan omia hankintoja ajoneuvokalustoon.
 • Suunnittelee oman vastuualueensa budjetin seuraavalle vuodelle lokakuun aikana.
 • Vastaa palokunnan pienkaluston kunnosta hankintasuunnitelman puitteissa.
 • Toimii yhteistyössä pelastuslaitoksen korjaamon ja muiden teknisten toimistojen kanssa silloin kun ne liittyvät pienkalustoon.
 • Suorittaa tarpeelliset hankinnat niiltä osin, kun ne koskevat pienkalustoa.
 • Suunnittelee oman vastuualueensa budjetin seuraavalle vuodelle lokakuun aikana.
 • Vastaa palokunnan varusteiden kunnosta hankintasuunnitelman puitteissa.
 • Toimii yhteistyössä pelastuslaitoksen varustehuollon kanssa.
 • Suorittaa tarpeelliset hankinnat.
 • Pitää sähköistä kirjanpitokortistoa varusteista, niiden hankinta- ja käyttöönottopäivämääristä ja kenelle varusteet on luovutettu.

9. KOULUTUS

 • Sisäisen koulutuksen eli viikkoharjoitusten kausiohjelman laatii koulutuspäällikkö.
 • Sisäisen koulutuksen ohjelman tulee olla kaikkien nähtävillä ilmoitustaululla ja palokunnan internetsivuilla.
 • Sisäisessä ja ulkoisessa koulutuksessa noudatetaan johdonmukaisuutta ja seurataan kulloinkin alueella vallitsevia painotuksia.
 • Koulutusjärjestelmän mukaisille kursseille hakemisesta päättää ensisijaisesti koulutuspäällikkö tai toissijaisesti palokunnan 1. varapäällikkö.
 • Harjoitusohjelman noudattamisesta vastaa kulloinkin harjoitusohjelmassa ilmoitettu vastuuhenkilö/t.
 • Harjoituksen vastuuhenkilö vastaa harjoituksen jälkeisestä kaluston ja henkilöstön huollosta, sekä tapahtuman kirjaamisesta kulloinkin käytössä olevaan henkilöstöseurantajärjestelmään.

10. VAKUUTUSTURVA

 • Palokunta vastaa ryhmätapaturmavakuutuksen hankkimisesta ja sen voimassaolosta kaikkien hälytysosaston jäsenien kohdalta. Hälytysten ja harjoitusten osalta vahinkojen korvauksen maksaa Valtiokonttori.
11. JOHTOSÄÄNNÖN VOIMASSAOLO
 • Tätä johtosääntöä voidaan muuttaa vain hallituksen päätöksellä.
 • Tämän johtosäännön on hyväksynyt Asolan Vapaaehtoinen Palokunta ry:n hallituksen kokous 5/2016, 19.4.2016.
 • Johtosäännön on vahvistanut palokunnan syyskokous 26.11.2016.
 • Tätä johtosääntöä on hallitus täsmentänyt ja hyväksynyt kokouksissaan:
  • 10/2017, 29.10.2017
  • 9/2018, 26.7.2018
  • 5/2019, 17.3.2019
  • 3/2022, 27.3.2022